சர்வதேச காமிக் காண் பெஸ்டிவல்: அனிமி கதாபாத்திரங்கள் போல் வேடமிட்டு பங்கேற்ற ரசிகர்கள்
AFP
AFP
AFP
AFP
AFP
AFP
AFP
AFP
AFP
AFP
AFP