அடிக்கடி கணினியின் திரை நின்று விடுகிறதா?
ஒரே நேரத்தில் பல புரோகிராம்களை இயக்குவது உங்கள் கணினியின் வேகம் குறைந்து செயலிழக்கச் செய்யலாம்.
எளிய மறுதொடக்கம் உங்கள் கணினியை செயலிழக்கச் செய்கிறது.
பிற வகை வைரஸ்கள் உங்கள் கணினியின் வேகத்தைக் குறைத்து செயலிழக்கச் செய்யலாம்.
தேவையற்ற கோப்புகள் மற்றும் நிரல்களை நிறைய குவிப்பதன் மூலம் கணினி செயலிழக்கச் செய்யும்.
காலாவதியான இயக்கிகள் சிக்கல்களை ஏற்படுத்துவதன் மூலம் கணினியை செயலிழக்க வழிவகுக்கும்.
வன்பொருள் சிக்கல்கள் உங்கள் கணினி செயலிழக்க முக்கிய காரணமாகும்.